Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Občanského sdružení Paprsek Liberec
 
 
 
Část první
Obecná ustanovení
 
1. Úplný název občanského sdružení: Občanské sdružení Paprsek Liberec
 
2. Sídlo Občanského sdružení Paprsek Liberec je na adrese:
 
Pavla Chundelová
Jizerská 269/22
46001 Liberec 1
 
3. Občanské sdružení Paprsek Liberec je právnickou osobou založenou dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení je samostatným právním subjektem, který vystupuje v obchodních vztazích svým názvem. Samostatně nabývá práv, přebírá závazky a nese majetkovou odpovědnost. Sdružení se nečlení na organizační jednotky.
 
4. Oblast působnosti: Liberecko
 
 
Část druhá
Poslání a cíle sdružení
 
5. Občanské sdružení Paprsek Liberec je dobrovolná organizace občanů, která není založena za účelem dosažení zisku. Cílem je sdružování lidí, kteří pracují s dětmi a dospělými, jako i ostatních občanů, kteří se zajímají o volnočasové a jiné tomu podobné aktivity s dětmi a dospělými.
 
6. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech výchovy, vzdělávání a volnočasových aktivit.
 
6. 1. Obecné cíle:
 
Ø vytvořit bezpečný prostor a zázemí pro trávení volného času dětí a dospělých
Ø podílet se na vytváření tzv. bio – psycho – socio - pohody dětí a dospělých
Ø napomáhat dětem a dospělým k aktivní seberealizaci
Ø přispívat k rozvoji nových, netradičních metod sociální práce s problémovými dětmi mající specifické problémy
Ø iniciovat, napomáhat a umožňovat uskutečňovat pozitivní změny v životě dětí a dospělých
Ø předcházet vzniku sociálně patologických jevů a zmírňovat jejich následky
Ø nedublovat, ale doplňovat služby již v komunitě existující
Ø vycházet primárně z poptávky samotných dětí a dospělých
 
  6. 2. Konkrétní cíle:
 
    Konkrétním cílem sdružení je příprava a řízení projektů pro děti a dospělé, vybudování centra volnočasových aktivit včetně dílny pro tvoření. Sociálně výchovná činnost, zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení volnočasového centra, rozvoj psychomotorických dovedností. Programové činnosti projektu budou postupovat dle vymezené struktury: od první spolupráce, vzájemného poznání, ke spolupráci v celé skupině,   udržování vztahu s cílovou skupinou, budování vzájemné důvěry. Použité metody a formy činností se budou odvíjet dle věku dětí a dospělých.
   K jednotlivým stanoveným cílům bude použito různých forem a metod práce – činnosti v rámci volnočasového centra, pořádání akcí, víkendových a prázdninových pobytů, adaptačních programů, ale i akcí pro širokou veřejnost. Poskytovat informační servis. Navázat spolupráci s jinými sdruženími či organizacemi mající podobné cíle. Osvětová činnost v oblasti volnočasových aktivit. Podporovat děti se specifickými problémy.
  
 
Část třetí
Majetek a hospodaření sdružení
 
7. Majetek Občanského sdružení Paprsek Liberec
7. 1. Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení a obecně platnými předpisy.
7. 2. Majetek sdružení tvoří především movitý majetek a finanční prostředky.
7. 3. Prostředky sdružení jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely, které odpovídají uvedeným cílům, k zajištění vlastního provozu sdružení a jsou v souladu s rozpočtem sdružení.
7. 4. O vydání prostředků pro činnost občanského sdružení nebo nákupu materiálu rozhoduje rada.
7. 5. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 
8. Prostředky pro plnění úkolů a cílů sdružení se získávají z těchto zdrojů:
a) granty, dotace, sponzorské dary a příspěvky fyzických a právnických osob (z ČR i zahraničí)
b) výnosy z vlastních aktivit sdružení – příspěvky a vstupné z akcí
c) členské příspěvky, pokud se na nich členské shromáždění usnese
d) výtěžky účelových akcí a veřejné sbírky
e) úroky z finančních prostředků u peněžních ústavů
 
9. Sdružení disponuje bankovním kontem, které bude zřízeno následně po registraci sdružení. 
 
10. Podpisové právo má předseda sdružení a dva určení členové rady.
 
11. Kontrolu hospodaření provádí revizor volený členským shromažďováním.
 
 
Část čtvrtá
Členství ve sdružení
 
12. Členství je dobrovolné, všichni členové mají stejná práva a povinnosti. Členství je možné od 15 let.
 
13. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 
14. Řádným členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a cíli a podílí se aktivně na jeho činnosti, případně ji finančně či jinak podporuje.
 
15. Členství vzniká přijetím nového člena radou na základě podané přihlášky zapsáním do seznamu členů občanského sdružení (dále jen „seznam“).
15. 1. Seznam je uložen u předsedy sdružení, popř. u jiné osoby, pokud tak určila svým usnesením rada sdružení.
15. 2. Seznam obsahuje jméno a příjmení člena, adresu bydliště, popř. dle potřeby i další údaje o členovi.
 
 
Část pátá
Práva a povinnosti členů
 
16. Práva členů
16. 1. Všichni členové sdružení mají právo být informováni o činnosti sdružení, obracet se na orgány sdružení se žádostmi, připomínkami, podněty a stížnostmi k jeho činnosti, žádat jejich vyřízení a podílet se tak na řízení sdružení.
16. 2. Každý člen sdružení má právo volit a být volen do orgánů sdružení.
16. 3. Všichni členové sdružení mají právo účastnit se všech jednání a činností sdružení včetně  členského shromáždění sdružení.
16. 4. Všichni členové mají právo podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
 
17. Povinnosti členů
17. 1.  Členové sdružení prosazují cíle sdružení a podle svých možností podporují plnění jeho činností.
17. 2. Členové sdružení se řídí stanovami sdružení.
17. 3. Člen má povinnost zaplatit členský příspěvek, usnese-li se na tom členské shromáždění.  17. 4. Po dobu trvání sdružení ani v případě jeho zrušení není člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých případných členských příspěvků.
 
 
 
 
 
 
 
 
Část šestá
Zánik členství
 
18. Členství ve sdružení zaniká:
a)   vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení členskému shromáždění či radě
b) zrušením členství na základě rozhodnutí členského shromáždění nebo rady (nadpoloviční většinou hlasů přítomných při nadpoloviční účasti) – pokud člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn radou
c) úmrtím
d) zánikem sdružení
 
 
 
Část sedmá
Orgány sdružení
 
19. Orgány sdružení jsou:
 
Členské shromáždění
Rada sdružení a předseda sdružení
Revizor
 
19. 1. Členské shromáždění
 
19. 1. 1. Členské shromáždění tvoří všichni členové sdružení. Je nejvyšším orgánem sdružení.
19. 1. 2. Schází se minimálně jednou ročně na návrh předsedy sdružení anebo kdykoliv na žádost nadpoloviční většiny členů. Členské shromáždění musí být svoláno nejpozději do 30 dnů   od podání žádosti není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Datum, místo a čas konání členského shromáždění musí být zveřejněno min. 30 dní předem na internetových stránkách sdružení, které budou založeny následně po jeho registraci. Každý člen má právo zúčastnit se jednání členského shromáždění. O průběhu jednání členského shromáždění se pořizuje zápis, který musí být do 30 dní uveřejněn na internetových stránkách sdružení. Vytištěná verze zápisu spolu s podpisy členů členského shromáždění se archivuje u předsedy sdružení.
19. 1. 3. Je usnášeníschopné za účasti nadpolovičního počtu dospělých členů.
19. 1. 4. Nesejde-li se usnášeníschopné členské shromáždění, svolá rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 7 dnů) náhradní členské shromáždění, toto je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
19. 1. 5. Členské shromáždění přijímá rozhodnutí hlasováním. Každý člen má jeden hlas. Hlasovací právo všech členů je rovné.
19. 1. 6. O změně stanov či zrušení sdružení rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných dospělých členů, v ostatních případech nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů sdružení.
19. 1. 7. Členské shromáždění:
a) rozhoduje o zániku a likvidaci sdružení
b) rozhoduje o změnách stanov
c) rozhoduje o výši členských příspěvků, usnese-li se na nich členské shromáždění
d) rozhoduje o nabývání a pozbývání vlastnických práv a nájmu nemovitého majetku
e) volí radu a revizora
f) projednává a schvaluje plán hospodaření a zprávu o jeho plnění včetně roční účetní 
   uzávěrky
g) rozhoduje o vyloučení člena sdružení
h) rozhoduje o řešení případných sporů uvnitř sdružení
i) kontroluje činnost rady
j) určuje úkoly rady
k) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
l) schvaluje výroční zprávu (do 30. 6. ) včetně závěrečného účtování
m) výroční zpráva je zasílána členům sdružení, sponzorům sdružení, aj.
 
  19. 2. Rada sdružení
 
19. 2. 1. Rada je statutárním a výkonným orgánem sdružení.
19. 2. 2. Rada se volí na dobu 1 roku členským shromážděním sdružení. Opětovné zvolení je možné.
19. 2. 3. Radu tvoří členové sdružení v minimálním počtu 3 členů.
19. 2. 4. Členy první rady se stávají po registraci členové přípravného výboru.
19. 2. 5. Členství v radě zaniká rezignací, úmrtím nebo odvoláním schváleným nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů sdružení během členského shromáždění.
19. 2. 6. Pokud počet členů rady poklesne pod minimum, provede se „dovolba“ členů na nejbližším jednání členského shromáždění sdružení.
19. 2. 7. Rada je usnášeníschopná v počtu tří členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou.
19. 2. 8. Pokud je potřeba, schvaluje rozpočty předložené ekonomem nebo vedoucím projektu.
19. 2. 9. Rada se schází pravidelně, min. jednou za dva měsíce, mimořádně na žádost člena sdružení do 14 dnů ode dne podání žádosti.
19. 2. 10. Datum, místo a čas konání rady musí být zveřejněno min. 7 dní předem na internetových stránkách sdružení, které budou založeny následně po jeho registraci. Každý člen má právo zúčastnit se jednání rady.
19. 2. 11. O průběhu jednání rady se pořizuje zápis, který musí být do 7 dní uveřejněn na internetových stránkách sdružení. Vytištěná verze zápisu spolu s podpisy členů rady se archivuje u předsedy sdružení.
19. 2. 12. Předseda sdružení
a) Předseda sdružení svolává a vede jednání rady sdružení a zastupuje sdružení ve vnějších vztazích jako jeho první statutární zástupce.
b) Řídí činnost rady sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
c) Vedoucí pracovník (ředitel) zastupuje sdružení jako jeho druhý statutární zástupce ve vztazích plynoucích z plnění pracovních úkolů sdružení.
d) Jménem sdružení se předseda sdružení nebo vedoucí pracovník (ředitel) sdružení podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis.
e) Rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu, a o těchto rozhodnutích informuje radu sdružení a následně při nejbližší příležitosti členské shromáždění.
19. 2. 13. Rada:
a) řídí činnost sdružení v období mezi členskými shromážděními
b) volí a odvolává předsedu sdružení (ten může být volen i přímo členským shromážděním)
c) připravuje program členského shromáždění, zprávy o činnosti za minulá období a hospodaření, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další   činnosti
d) svolává jednání členského shromáždění
e) připravuje podklady pro výroční zprávu sdružení
f) přijímá (popř. ruší) členství ve sdružení
g) jmenuje vedoucího pracovníka (ředitele) a řídí a kontroluje jeho práci, pokud sdružení realizuje své činnosti na základě pracovně-právních vztahů
h) volí vedoucího projektu pro danou akci
 
19. 3. Revizor
19. 3. 1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti členského shromáždění a uskutečňování jednotlivých činností sdružení.
19. 3. 2.  Revizora volí členské shromáždění.
19. 3. 3. Funkční období revizora je jeden rok.
19. 3. 4.  Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k sdružení v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
19. 3. 5.  Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena sdružení nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce sdružení.
19. 3. 6. Revizor provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá členskému shromáždění a radě sdružení výroční revizní zprávu.
19. 3. 7. V rámci své působnosti je revizor oprávněn:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení
b)     svolat mimořádné jednání představenstva či valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy 
        sdružení
c)     má právo účastnit se jednání představenstva a musí mu být uděleno slovo, pokud o to 
        požádá
 
 
Část osmá
Jednání jménem sdružení
 
20. Statutárními orgány sdružení jsou Rada sdružení a Vedoucí pracovník (ředitel).
20. 1. Rada sdružení - její členové jednají jménem sdružení, a to každý z nich samostatně.
20. 2. Vedoucí pracovník (ředitel) – jedná samostatně jménem sdružení.
21. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis jeden z členů Rady sdružení či vedoucí pracovník (ředitel).
22. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.
23. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
24. Vedoucí projektu je člen schválený radou a tohoto titulu užívá po dobu dané akce, její přípravné i hodnotící fáze. Je odpovědný radě za její průběh a po dobu akce i její přípravné fáze má právo jednat jménem sdružení.
a) Vedoucí projektu musí požádat radu o pověření vedením projektu nejpozději 1 měsíc před začátkem přípravné fáze projektu.
b) Vedoucí projektu předloží radě vyúčtování akce nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení akce.
c) Vedoucí projektu je povinen připravit vyúčtování dotace nebo grantu příslušné instituci.
 


Část devátá
Zánik sdružení
 
25. O zániku sdružení rozhoduje členské shromáždění, a to dvoutřetinovou většinou hlasů při nadpoloviční účasti členů sdružení.
 
26. S přijetím usnesení o zániku sdružení musí být rozhodnuto i o vypořádání majetku. Se zánikem sdružení se nejprve uhradí všechny závazky sdružení.
 
27. V případě zániku sdružení bude veškerý majetek sdružení převeden do jiné neziskové organizace, která má podobné poslání nebo i jiné charitativní, kulturní či vzdělávací cíle.
 
 
Část desátá
Závěrečná ustanovení
 
28. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 
29. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.